خوش آمدید

وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی کشور 38 خدمت و 125 زیر خدمت ارائه می دهد.
  

سامانه پیشخوان

راهنمای پیشخوان مکاتبات مردمی

معاونت میراث فرهنگی
۱ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیرمنقول تاریخی در فهرست آثارملی و بین المللی (۱۷۰۲۱۳۶۶۰۰۰)
۲ارائه مجوزها و نظارت بر نقل و انتقال اشیای فرهنگی- تاریخی(۱۷۰۶۲۱۷۸۰۰۰)
۳ارائه نمایش آثار تاریخی و فرهنگی(۱۷۰۲۱۳۷۰۰۰۰)
۴نظارت بر اموال مجموعه داران و دستگاه های اجرایی(۱۷۰۲۱۳۷۱۰۰۰)
۵نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی و تاریخی
 • تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی تاریخی
 • نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی تاریخی به موزه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در دست مردم
 • مستندنگاری و ساماندهی اطلاعاتی عمومی و تخصصی
 • استرداد اشیاء فرهنگی تاریخی به کشور
۶بررسی کسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی , تاریخی
۷حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی
 • حفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی
 • راهبری حفاظت، مرمت و احیاء بناهای مهم تاریخی
 • مراقبت(حفاظت فیزیکی) از بناها، محوطه ها و بافت های فرهنگی و تاریخی
۸صدور پروانه تجارت اموال فرهنگی و تاریخی منقول مجاز و نظارت بر برگزاری حراج ها
 • صدور پروانه تجارت و نظارت بر نحوه برگزاری حراج ها
۹نظارت و برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و همایش های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
 • صدور مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی
 • برپایی نمایشگاه های داخلی و بین المللی گردشگری
 • برگزاری جشنواره ها، نشست ها و همایش های گردشگری
۱۰حفظ، احیاء و نگهداری موزه ها و اشیای تاریخی و فرهنگی
 • نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه ها(کاخ موزه ها، سایت موزه ها و اکو موزه ها
 • مرمت اموال منقول فرهنگی، تاریخی(بخش دولتی وخصوصی)
 • حفاظت و نگهداری اموال منقول فرهنگی، تاریخی(بخش دولتی و خصوصی)
 • حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاه های حفاظت و مرمت اموال فرهنگی، تاریخی
۱۱رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی
۱۲شناسایی و حفاظت پایگاه های میراث فرهنگی ملی و جهانی
 • شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح جهانی
 • حفاظت و مرمت پایگاه های میراث فرهنگی ملی و جهانی
 • شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح ملی
۱۳ارائه مجوزهای مطالعات باستان شناسی و فعالیت مؤسسات مدیریت، مرمت و احیای آثارفرهنگی و تاریخی
 • صدور مجوز مرمت و احیاء بناهای تاریخی
 • صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری ابنیه تاریخی هم شأن اثر
 • صدور مجوز مطالعات باستان شناسی
 • صدور مجوز بهره برداری ابنیه واگذاری شده
 • صدور مجوز فعالیت مؤسسات مدیریتی محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی
 • صدور مجوز فعالیت کارگاه ها و مؤسسات مرمت محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی
 • صدور مجوز فعالیت مؤسسات خدمات مشاوره
۱۴پاسخ به استعلامات دستگاه ها
 • پاسخ به استعلامات درخصوص ثبت و حریم میراث فرهنگی و طبیعی
 • پاسخ به استعلامات در محدوده عرصه و حریم پایگاه های ملی و جهانی
 • پاسخ به استعلامات قانونی درخصوص ضوابط حفاظتی و احیایی – عرصه ها و حرائم آثارتاریخی، فرهنگی و بافت های تاریخی، محوطه باستانی

۱۵اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به متقاضیان

 • اعطای تسهیلات و یارانه مشارکت در مرمت ابنیه های تایخی به بخش خصوصی
 • اعطای تسهیلات و یارانه برای حفاظت و مرمت پایگاه های ملی و جهانی
 • اعظاء کمک های فنی و اعتباری به مالکین و بهره برداران آثار فرهنگی تاریخی
 • اعطای تسهیلات مشارکتی در مرمت ابنیه تاریخی به بخش خصوص
۱۶آموزش های تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی موزه و موزه داری
معاونت سرمایه گذاری

درخواست و صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری۱۳۰۷۰۳۷۸۰۰۰

 • صدور موافقت اصولی تأسیسات گردشگری ۱۷۰۶۱۳۷۸۱۰۱
 • صدور مجوز و نظارت بر ایجاد، گردشگری ۱۷۰۶۱۳۷۸۱۰۲

حمایت از تشکل های مردم نهاد در حوزه ی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی۱۷۰۲۱۳۷۹۰۰۰

 • رتبه بندی مجامع و تشکل های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری۱۷۰۲۱۳۷۹۰۰۰
 • آموزش و توانمندسازی تشکل های مردم نهاد در زمینه گردشگری، میراث فرهنگی وصنایع دستی۱۷۰۲۱۳۷۹۰۰۰

صدور موافقتنامه تأسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری۱۳۰۷۱۳۸۰۰۰۰

 • صدور موافقتنامه تأسیس مناطق نمونه گردشگری ۱۷۰۶۱۳۸۰۱۰۰
 • حمایت و نظارت بر ایجاد زیرساخت های تأسیسات گردشگری ۱۷۰۶۱۳۸۰۱۰۳

اعطای تسهیلات به متقاضیان۱۳۰۷۱۳۷۰۰۰۰

 • صدور موافقتنامه تأسیس مناطق نمونه گردشگری ۱۷۰۶۱۳۸۰۱۰۰
 • حمایت و نظارت بر ایجاد زیرساخت های تأسیسات گردشگری ۱۷۰۶۱۳۸۰۱۰۳
معاونت گردشگری

ارائه پروانه بهره برداری از تاسیسات گردشگری (۱۳۰۷۱۳۶۳۰۰۰)

 • صدور پروانه بهره برداری از تاسیسات گردشگری۱۷۰۶۱۳۶۳۱۰۰
 • تمدید پروانه بهره برداری از تاسیسات گردشگری۱۷۰۶۱۳۶۳۱۰۱
 • اصلاح و تغییر در پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری۱۷۰۶۱۳۶۳۱۰۲
 • صدور و تمدید مجوز شرکت های حمل و نقل گردشگری۱۷۰۶۱۳۶۳۱۰۳

صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب) (۱۳۰۱۱۳۶۴۰۰۰)

 • صدور یا تمدیدمجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری(بندب)۱۷۰۶۱۳۶۴۱۰۶
 • اصلاح و تغییر مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری(بند ب)۱۷۰۶۱۳۶۴۱۱۱
 • صدور معرفی نامه جهت دفتر خدمات مسافرتی گردشگری به سایر دستگاه ها۱۷۰۶۱۳۶۴۱۱۲
 • نظارت بر عملکرد دفتر خدمات مسافرتی گردشگری۱۷۰۶۱۳۶۴۱۱۳

اعتبار بخشی گشت های دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (۱۳۰۷۱۳۶۵۰۰۰)

 • تأیید درخواست گشت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری۱۷۰۶۱۳۶۵۱۰۵
 • صدور یا تمدید کارت راهنمایان گشت۱۷۰۶۱۳۶۵۱۰۶
 • ابطال کارت راهنمایان گشت۱۷۰۶۱۳۶۵۱۰۷
 • تغییر کارت راهنمایان گشت۱۷۰۶۱۳۶۵۱۰۸
 • صدور گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت۱۷۰۶۱۳۶۵۱۰۹

ترویج و فرهنگ سازی میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه گردشگری(تبلیغ و ترویج)(۱۳۰۲۲۱۸۷۰۰۰)

رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی (۱۷۰۶۲۱۹۱۰۰۰)

انعقاد و اجرای تعهدات مشترک بین المللی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۰۷۲۱۹۸۰۰۰)

 • انعقاد یادداشت تفاهم همکاری های مشترک گردشگری۱۳۰۷۲۱۹۸۱۰۰
 • انعقاد برنامه اجرایی همکاری های مشترک گردشگر۱۳۰۷۲۱۹۸۱۰۱
 • توسعه و تمایل با سازمان های تخصصی مننطقه۱۳۰۷۲۱۹۸۱۰۲

صدور موافقتنامه تأسیس مناطق نمونه گردشگری(۱۳۰۷۱۳۸۰۰۰۰)

 • صدور موافقتنامه تأسیس مناطق نمونه گردشگری۱۷۰۶۱۳۸۰۱۰۰
 • حمایت و نظارت بر ایجاد زیرساخت های تأسیسات گردشگری۱۷۰۶۱۳۸۰۱۰۳

آموزش های تخصصی میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی (۱۸۰۸۲۱۸۹۰۰۰)

 • صدور و تمدید مجوز اجرای دوره های آموزشی تخصصی گردشگری۱۸۰۸۲۱۸۹۱۰۰
 • ارائه مدرک جامع دوره های تخصصی گردشگری۱۸۰۸۲۱۸۹۱۰۱
 • اصلاح و تغییر مجوز آموزشگاه های تخصصی گردشگری۱۸۰۸۲۱۸۹۱۰۲

نظارت بر تاسیس و فعالیت های تشکل های حرفه ای گردشگری (۱۷۰۶۲۲۰۰۰۰۰)

 • صدور مجوز فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری۱۷۰۶۲۲۰۰۱۰۰
 • نظارت بر فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری۱۷۰۶۲۲۰۰۱۰۱

ارایه آمار تحلیلی حوزه گردشگری (۱۳۰۷۲۱۸۸۰۰۰)

نظارت و برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و همایش های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (۱۷۰۶۱۳۷۳۰۰۰)

 • برپایی نمایشگاه های داخلی و بین المللی گردشگری۱۷۰۶۱۳۷۳۱۰۴
 • برگزاری جشنواره ها، نشست ها و همایش های گردشگری۱۷۰۶۱۳۷۳۱۰۵

نظارت و ارزیابی تأسیسات گردشگری و صدور مجوزهای مربوطه (۱۷۰۶۲۱۹۹۰۰۰)

 • درجه بندی و صدور گواهینامه تأسیسات گردشگری۱۷۰۶۲۱۹۹۱۰۰
 • صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تأسیسات گردشگری۱۷۰۶۲۱۹۹۱۰۱
 • صدور مجوز فعالیت شرکت های طرح تطبیق تأسیسات گردشگری۱۷۰۶۲۱۹۹۱۰۲
 • نظارت بر عملکرد شرکت ها و عوامل ارزیابی طرح تطبیق تأسیسات گردشگری۱۷۰۶۲۱۹۹۱۰۳
 • نظارت بر تأسیسات گردشگری۱۷۰۶۲۱۹۹۱۰۴
معاونت صنایع دستی

حمایت و نظارت بر تولید انفرادی صنایع دستی۱۳۰۴۱۳۷۶۰۰۰

 • صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی
 • نظارت بر پروانه انفرادی صنایع دستی

حمایت و نظارت بر کارگاه های تولید صنایع دستی۱۳۰۴۱۳۷۴۰۰۰

 • صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی
 • درجه بندی و ارائه گواهی کیفیت کارگاه های تولیدات صنایع دستی
 • حمایت بیمه ای از کارگاه های صنایع دستی
 • نظارت بر کارگاه های تولید صنایع دستی
 • حمایت مالی و مشاوره ای تجهیز کارگاه های صنایع دستی
 • صدور و تمدید جواز تأسیس کارگاه صنایع دستی

شناسایی و حمایت از فعالین و شاغلین صنایع دستی۱۷۰۲۲۱۹۴۰۰۰

 • صدور و تمدید کارت شناسایی فعالین و شاغلین صنایع دستی
 • تأیید مشاغل خانگی صنعتگران صنایع دستی
 • ارائه معرفی نامه جهت صنعتگران صنایع دستی به بیمه

نظارت و برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و همایش های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی۱۷۰۶۱۳۷۳۰۰۰

 • صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های داخلی صنایع دستی
 • صدور مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی

ترویج و فرهنگ سازی میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه گردشگری(تبلیغ و ترویج)۱۳۰۲۲۱۸۷۰۰۰

آموزش های تخصصی میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی ۱۸۰۱۸۸۲۹۰۰۰

 • صدور مجوز برگزاری دوره های آموزش تخصصی ویژه شاغلین صنایع دستی
 • صدور کارت مربی گری صنایع دستی
 • صدور گواهی نامه آموزش تخصصی برای شاغلین صنایع دستی

رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی۱۷۰۶۲۱۹۱۰۰۰

استانداردسازی رشته ها و فضاهای کارگاهی صنایع دستی۱۷۰۲۲۱۹۶۰۰۰

راه اندازی خانه های صنایع دستی۱۷۰۲۲۱۹۵۰۰۰

 • راه اندازی خانه های سنتی صنایع دستی
 • راه اندازی خانه های خلاق صنایع دستی

طراحی و نمونه سازی صنایع دستی۱۳۰۴۲۱۸۶۰۰۰

 • طراحی و نمونه سازی محصولات برحسب رشته های صنایع دستی

اعطای تسهیلات به متقاضیان صنایع دستی۱۳۰۷۱۳۷۰۰۰۰

اعطای نشان مرغوبیت محصولات صنایع دستی۱۳۰۴۲۱۸۴۰۰۰

حمایت از عرضه و فروش محصولات صنایع دستی۱۳۰۷۲۱۹۲۰۰۰

 • حمایت از بسته بندی محوصلات صنایع دستی
 • صدور مجوز برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی
 • صدور مجوز ایجاد، اصلاح و یا تجهیز بازارچه های دائمی صنایع دستی
 • صدور مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی
 • صدور جواز تأسیس و پروانه فعالیت فروشگاه های صنایع

پاسخ به استعلام های تخصصی تشکل های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی

حفظ و نگهداری رشته های صنایع دستی درحال منسوخ شدن یا منسوخ شده۱۷۰۲۲۱۹۳۰۰۰

اطلاع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری۱۷۰۶۲۱۸۵۰۰۰

معاونت توسعه مدیریت
انتشارات