همکاران گرامی توجه داشته باشند که برای هرگونه خدمات پرسنلی در زمان حضور در اداره کل میتوانند از پرتال اداره کل به نشانی ۱۷۲.۱۶.۱۰۹.۵ استفاده نمایند.
مشاهده فیش حقوقی کارکنان (سامانه جدید)
مشاهده فیش حقوقی کارکنان (سامانه قدیم)
مشاهده گزارش وضعیت حضوروغیاب کارکنان
پست الکترونیک ( برای ارتباط از خارج اداره کل)
سامانه اتوماسیون فایلر+
راهنمای اتوماسیون چارگون
مشاهده سوابق بیمه
درخواست و ثبت ماموریت و مرخصی
سامانه ثبت اطلاعات کارمندان دولت
سامانه آموزش کارکنان
فضای ابری من