به نام خدا

مقدمه:

نظام پیشنهادها سیستمی است که از طریق آن تمامی کارکنان و ذینفعان سازمان این امکان را می یابند تا با ارائه نظرات، ایده ها و طرح های خود در جهت ارتقا عملکرد سازمان گام بردارند. به بیان دیگر ابزاری مدیریتی بوده که هدف آن به کارگیری هر چه بیشتر و مؤثرتر قدرت تفکر و خلاقیت کارکنان برای تحقق کاملتر اهداف سازمان و مدیریت می باشد. با استفاده از این ابزار، مدیران تلاش می کنند تا برای حل مشکلات جاری سازمان یا ارتقای ظرفیت ها و عملکردشان در ابعاد مختلف مادی و غیر مادی، از نیروی فکر افراد بهره مند شوند.

اهداف:

–         فراهم نمودن زمینه مناسب برای بیان اندیشه ها

–         ارتقاء آگاهی ها و توانائی های کارکنان

–         ارج نهادن به کارکنان و ایجاد امنیت و آرامش شغلی برای آنان در محیط کاری

–         هماهنگ و هم جهت شدن هدف های کارکنان با هدف های دستگاه

–         بهره گیری از نظرات در راستای بهبود کیفیت خدمات ، ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه های جاری

–         جلب همکاری و همیاری مراجعین در انجام امور محوله و در نهایت تحقق رضایتمندی آنان

–         ارج نهادن به شأن، منزلت و کرامت انسانی کارکنان، از طریق ایجاد زمینه های مشارکت آنان در امور سازمان

–         بهره مندی از ایده ها، طرح ها و تفکرات خلاقانه کارکنان و مراجعین از طریق اعمال ساز و کار مشخص و درست در جهت دستیابی به اهداف و بهبود فرایندها؛

–         فراهم آوردن زمینه های لازم در جهت بروز استعدادها، خلاقیت ها، توانایی های بالقوه و شکوفایی استعدادهای کارکنان؛

–         اشاعه و ترویج فرهنگ مشارکت، همکاری جمعی وکارگروهی در سازمان به منظور حل مشکلات و نهادینه کردن آن؛

–         تقویت و افزایش حس مسئولیت پذیری و تعلق سازمانی در کارکنان به منظور حفظ، بقا و رشد روزافزون سازمان؛

–         ایجاد رضایتمندی در کلیه ذینفعان از طریق سهیم نمودن آنان در اداره امور سازمان؛

–         کارآمدی سازمان از طریق شناخت مشکلات و راه کارهای ارائه شده برای رفع آنها ، در راستای دستیابی به اهداف و سیاستهای کلان سازمان .

تعاریف:

پیشنهاد: هر نوع نظر، فکر و راهکاری که بتواند وضعیت موجود را آسان تر، سریع تر، صحیح تر، ارزان تر، ایمن تر و مطلوب تر کند.

پیشنهاد کمی: اجرای آن سبب افزایش بهره وری، بهبود فضای کار، افزایش رضایت کارکنان و مانند اینها می شود و قابلیت اندازه گیری و محاسبه ریالی دارد.

پیشنهاد کیفی: اجرای آن سبب اجرای مطلوب برنامه اداری، افزایش بهره وری، بهبود فضای کار، صرفه جویی بهینه در منابع، افزایش رضایت مندی کارکنان و مانند اینها می شود و قابلیت اندازه گیری و محاسبه ریالی ندارد.

شرایط عمومی پذیرش پیشنهاد

پیشنهادهای دریافت شده در صورت داشتن شرایط ذیل قابل پذیرش و بررسی می باشد:

 1. پیشنهاد دادن حق کلیه کارکنان سازمان ( رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و …) و سایر کسانی است که به نحوی با سازمان ارتباط دارند(ارباب رجوع و … ) می باشد.
 2. ۲.پیشنهادات باید ترجیحا در حیطه کاری فرد و در جهت بهبود روند انجام کار خود باشد.
 3. ۳.پیشنهاد نباید تکراری باشد.
 4. ۴.پیشنهادات نباید قبلا در سیستم اجرا شده باشد.
 5. ۵.پیشنهاد می تواند به صورت فردی و یا گروهی ارائه گردد و در تعداد اعضای پیشنهاد دهنده محدودیتی وجود ندارد ولی درصد مشارکت نیز جهت امتیاز دهی باید معین گردد.
 6. ۶.حاوی راه حل یا شیوه مشخصی برای ایجاد تغییر در وضعیت موجود در بخش مورد نظر باشد.
 7. پیشنهاد باید توجیه فنی ، اقتصادی ، کاربردی و یا کیفی داشته باشد.
 8. پیشنهاد نباید مغایر با سیاست‌ها، قوانین و مقررات سازمان باشد.
 9. پیشنهاد در قالب کار کارشناسی و یا پروژه تحقیقاتی قبلا اجرا و یا تصویب نشده باشد.
 10. پیشنهاد باید خوانا بوده و مفهوم آن کاملاً واضح و روشن باشد.
 11. پیشنهاد از کارهای کارشناسی ارجاع شده در قالب وظایف سازمانی نباشد.
 12. پیشنهاد باید معطوف به تأمین منافع و اهداف سازمانی باشد که اجرای آن به ارتقای عملکرد سازمان منجر شود.
 13. پیشنهاد می تواند تکمیل کننده پیشنهادهای قبلی باشد.
 14. پیشنهاد باید قابلیت اجرایی داشته و آرمانی نباشد
 15. پیشنهاد باید روشن و واضح بوده و گنگ، مبهم و نارسا نباشد
 16. پیشنهاد نباید جزء مأموریت سازمانی و شرح وظایف پیشنهاددهنده باشد و پیشنهاددهنده نمی تواند به بهانه ارائه پیشنهاد، انجام وظایف سازمانی خود را متوقف نماید.
 17. پیشنهاد نباید حاوی دعاوی شخصی افراد باشد.